Algemene voorwaarden

Fysiotherapie Woudrichem

versie 2023

Artikel 1 – Definities
Fysiotherapeut: de medewerker werkzaam bij Fysiotherapie Woudrichem. Fysiotherapie Woudrichem ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK-nummer 17271779.

Cliënt: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met de fysiotherapeut voor het leveren van fysiotherapeutische diensten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de fysiotherapeut en de cliënt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 – Behandeling en Tarieven 

3.1. De fysiotherapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in overeenstemming met de professionele standaard en de geldende wet- en regelgeving.

3.2. Tarieven voor de geleverde diensten worden opgenomen in een tarievenlijst, beschikbaar gesteld aan de cliënt. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur.

Artikel 4 – Afspraken en Annulering 

4.1. Afspraken dienen door de cliënt uiterlijk 24 uur voor aanvang te worden geannuleerd. Bij niet tijdige annulering behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor het consult in rekening te brengen.

4.2. De fysiotherapeut behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren in geval van overmacht.

Artikel 5 – Geheimhouding en Privacy 

5.1. De fysiotherapeut zal alle vertrouwelijke informatie die tijdens de behandeling wordt verkregen, geheimhouden en mag deze informatie slechts met toestemming van de cliënt aan derden verstrekken.

5.2. De fysiotherapeut handelt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Zie hiervoor ook het privacybeleid.

Artikel 6 – Klachtenprocedure 

6.1. Klachten over de behandeling dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen dagen na ontstaan, schriftelijk aan de fysiotherapeut te worden gemeld.

6.2. De fysiotherapeut zal de klacht serieus en vertrouwelijk behandelen en streeft naar een passende oplossing in overleg met de cliënt.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. De fysiotherapeut is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie die door de cliënt is verstrekt.

7.2. De aansprakelijkheid van de fysiotherapeut voor directe of indirecte schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van de fysiotherapeut.

Artikel 8 – Wijzigingen Algemene Voorwaarden

8.1. De fysiotherapeut behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Fysiotherapie Woudrichem