Ons klachtenreglement

Fysiotherapie Woudrichem 

Artikel 1 – Begripsbepalingen
1.1. In dit klachtenreglement wordt verstaan onder:

Fysiotherapeut: De zorgaanbieder, werkzaam bij Fysiotherapie Woudrichem, ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Fysiotherapie.

Cliënt: De natuurlijke persoon die gebruikmaakt of heeft gemaakt van de diensten van de fysiotherapeut.

Klacht: Een schriftelijke uiting van onvrede over de behandeling en/of dienstverlening van de fysiotherapeut.

Artikel 2 – Doelstelling
2.1. Het klachtenreglement heeft tot doel een laagdrempelige, zorgvuldige en snelle behandeling van klachten te waarborgen.

Artikel 3 – Indienen van een klacht
3.1. Een cliënt dient een klacht schriftelijk in te dienen bij de fysiotherapeut.

3.2. De klacht bevat ten minste: 

1. Naam en adres van de cliënt.
2. Datum van indiening.
3. Een duidelijke omschrijving van de klacht 

Artikel 4 – Behandeling van de klacht
4.1. De fysiotherapeut bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen vijf werkdagen na ontvangst.

4.2. De fysiotherapeut streeft ernaar de klacht binnen veertien dagen na ontvangst af te handelen.

4.3. Indien de afhandeling van de klacht langer duurt dan veertien dagen, wordt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld, onder vermelding van de reden van vertraging en de termijn waarbinnen de afhandeling naar verwachting zal plaatsvinden.

Artikel 5 – Bemiddeling en externe klachtencommissie
5.1. Indien de cliënt niet tevreden is met de afhandeling van de klacht door de fysiotherapeut, kan de cliënt gebruikmaken van externe bemiddeling door een onafhankelijke derde.

5.2. Als de klacht ook na bemiddeling niet naar tevredenheid is opgelost, kan de cliënt de klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie waarbij de fysiotherapeut is aangesloten.

Artikel 6 – Registratie en evaluatie
6.1. De fysiotherapeut registreert elke ontvangen klacht en de afhandeling ervan.

6.2. Periodiek evalueert de fysiotherapeut de klachten en de afhandeling daarvan om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.

Artikel 7 – Geheimhouding
7.1. De fysiotherapeut en de cliënt waarborgen de vertrouwelijkheid van alle gegevens en informatie met betrekking tot de klachtbehandeling.

Fysiotherapie Woudrichem